بر پایه دانش به دست آمده در طول پروژه های انجام شده شرکت بسپار پی ایرانیان، واحد فنی این پیمانکار دانش فنی لازم برای هدایت و کنترل پروژه های ژئوتکنیکی را به دست آورده است. از اینرو این شرکت بر آن شد تا با ایجاد بخشی جدید خدمات مشاوره تخصصی ژئوتکنیک به پروژه ها ارائه نماید. این خدمات عبارتند از:

 
   • طراحی سازه های ژئوتکنیکی از قبیل پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ، بهسازی خاک در خاک های مسئله دار، فضاهای زیر زمینی و ...
   • نظارت عالیه ژئوتکنیک بر پروژه های گودبرداری عمیق شهری و بهسازی خاک.
   • پایش تغییر شکل دیواره گود با روش نقشه برداری
   • طراحی، تهیه، نصب و راه اندازی و بهره برداری  سیستم‌های ابزارگذاری با استفاده از لوازم ابزار دقیق مانند انحراف سنج(Inclinometer)، کشش سنج(Extensometer)، بار سنج(Load cell)
      و ... و بررسی نتایج حاصل از این مطالعات و ارائه گزارش تحلیلی از شرایط پروژه به لحاظ عملکرد و ایمنی در پروژه های ژئوتکنیکی.
   • انجام مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک و آزمایشات برجا از قبیل برش برجا و بارگذاری صفحه.