واحد منابع انسانی و اداری

 • خانم مهندس نغمه نیک بخش
  خانم مهندس نغمه نیک بخش

  مدیرامور اداری و منابع انسانی

 • خانم شیما دانایی
  خانم شیما دانایی

  کارشناس اموراداری