واحد فنی و مهندسی

 • آقای مهندس علی یزدان سپاس
  آقای مهندس علی یزدان سپاس

  معاون مهندسی

 • آقای مهندس علی مقامع
  آقای مهندس علی مقامع

  کارشناس ارشد واحد فنی و مهندسی

 • آقای دکتر ایمان رضا
  آقای دکتر ایمان رضا

  مدیر دفتر فنی

 • آقای مهندس مهدی تمدن
  آقای مهندس مهدی تمدن

  کارشناس ارشد واحد فنی و مهندسی

 • خانم مهندس مریم جمالی
  خانم مهندس مریم جمالی

  کارشناس ارشد فنی و مهندسی