واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

  •  آقای مهندس سید محمد جعفر هاشمیان
    آقای مهندس سید محمد جعفر هاشمیان

    مدیر واحد فناوری اطلاعات