واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه

 • آقای مهندس علی اشجع زاده
  آقای مهندس علی اشجع زاده

  معاون مدیریت و برنامه ریزی

 • خانم مهندس هرمین یوسفی
  خانم مهندس هرمین یوسفی

  مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه

 • خانم مهندس فائزه هاشمی
  خانم مهندس فائزه هاشمی

  کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

 • خانم مهندس بهناز زعفری
  خانم مهندس بهناز زعفری

  کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

 • آقای مهندس یوسف گل احمر
  آقای مهندس یوسف گل احمر

  کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

 • آقای مهندس امیرمسعود بهمن
  آقای مهندس امیرمسعود بهمن

  کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه